Umesh Kumar

FOUNDER

 •  
 •  
 •  

Shivam Kumar

CEO

 •  
 •  
 •  

Rinku Singh

Senior Editor

 •  
 •  
 •  

Fiazn Khan

EDTIOR

 •  
 •  
 •  

Kuldeep Singh

EDTIOR

 •  
 •  
 •  

Zubair Ahmed

AUTHOR

 •  
 •  
 •